لغتنامه

آئين نامه - مقررات: By-Law

آب آرتزين: artesian water

آب آهكي: alcorous water

آب اسيدي: acid water

آب اسيدي: acid water

آب بلور: crystal water

آب بند: seal

آب بندي با پنبه ي نسوز: asbestos packing

آب بندي دوجداره: Double Seal

آب ده: aquifer; aquiferous; water bearing

آب زير نفت: basal waters

آب ساينده: abrasive water

آب سخت: Hard water

آب مقطر: distilled water

آب موازنه: ballast water

آب چسبيده: adhesive water; attached water

آب ژاول: javelle water

آبدار: Hydrous

آبرفتي: alluvial; alluvian

آبكاري طلا: gold plating

شيوه‌اي براي دستيابي به فراي الزامات.

آبكاري طلا: Gold Plating

شيوه‌اي براي دستيابي به فراي الزامات.

آبكافت: hydrolysis

آبونمان اشتراك: Subscription

آبپوشي: Hydration

آبگير: basin

آب‌فشان: wash bottle

آتشفشاني: volcanic

آخرين برآورد بازنگري‌شده: latest revised estimate

مراجعه شود به برآورد اتمام

آخرين برآورد بازنگري‌شده: Latest Revised Estimate

مراجعه شود به برآورد اتمام.

آدرس اينترنتي: Ural

آرشيو- بايگاني: Archive

آروماتيك: Aromatic

آزئوتروپ: Azeotrope

آزاد سازي: back off; unscrewing

آزاد- مجاني: Free

آزادي: slack

مقدار زماني كه مي‌توان بدون تأثير بر رويدادهاي اصلي، فعاليتي را به تعويق انداخت. معمولاً آزادي فعاليت‌هاي روي مسير بحراني، صفر است. آزادي، شناوري نيز ناميده مي‌شود.

آزادي: Slack

مقدار زماني كه مي‌توان بدون تأثير بر وقايع اصلي، فعاليتي را به تعويق انداخت. معمولاً آزادي فعاليت‌هاي روي مسير بحراني، صفر است. آزادي، شناوري نيز ناميده مي‌شود.

آزمايش به كمك رايانه: computer aided testing

كاربرد رايانه براي تسهيل آزمايش سخت‌افزار، نرم‌افزار و سامانه‌ها، از جمله نرم‌افزاري كه ورودي‌ها و محيط‌ها را شبيه‌سازي مي‌كند.

آزمايش به کمک رايانه: Computer Aided Testing

کاربرد رايانه براي تسهيل آزمايش سخت‌افزار، نرم‌افزار و سامانه‌ها، از جمله نرم‌افزاري که ورودي‌ها و محيط‌ها را شبيه‌سازي مي‌کند.

آزمايش حسن رفتار: Probation

آزمايشي: pilot

مدلي امتحاني براي توسعه‌‌ يا به‌كارگيري در آينده.

آزمايشي: Pilot

مدلي امتحاني براي توسعه‌‌ يا به‌کارگيري در آينده.

آزمايشي، نمونه‌اي حقيقي براي آزمايش: mock-up

الگوي نمايش فيزيكي يا مجازي، كه به منظور بررسي طرح پيشنهاد‌شده، مجوزهاي بحراني و رابط عملي در اندازه‌هاي حقيقي ساخته شده است.

آزمايشي، نمونه‌اي حقيقي براي آزمايش: Mock-Up

الگوي نمايش فيزيکي يا مجازي، که به منظور بررسي طرح پيشنهاد‌شده، مجوزهاي بحراني و رابط عملي در اندازه‌هاي حقيقي ساخته شده است.

آزمايشگاه: Laboratory

آزمايشگاه: Labratory

آزمایش : Trial

يک ارزيابي کاربرمحور که براي تعيين اين‌که آيا قلم مورد نظر، به‌عنوان مثال يک محصول، مشخصات مطلوب را برآورده ميسازد يا خير، به‌کار گرفته ميشود.

آزمودن توسعه: development testing

آزمودن رسمي و غيررسمي مدل‌ها به منظور اثبات امكان‌پذيري فني و صحت مفاهيم طرح.

آزمودن توسعه: Development Testing

آزمودن رسمي و غيررسمي مدل‌ها به منظور اثبات امكان‌پذيري فني و صحت مفاهيم طرح.

آزمون : Testing

بررسي خصوصيات و ويژگيهاي يک شخص، فرايند يا سيستم که معمولاً به‌صورت ترتيبي انجام ميپذيرد. بسته به الزامات، انواع و سطوح متفاوتي از آزمون وجود دارد. به‌عنوان مثال، آزمونِ افراد به‌صورت کتبي، شفاهي يا عملي انجام ميپذيرد تا تعيين شود که آيا فرد مورد نظر از سطحِ مطلوبِ مهارت، دانش يا توانايي برخوردار است يا خير. آزمون فرايندها به اعتبار و قابليت اطمينان فرايندها ميپردازد. آزمون سيستم‌ها به‌منظور ارزيابيِ عملکردِ آن‌ها طراحي ميشود. به‌عنوان مثال، آزمون‌هاي تنش از طريق تحليل عواملي نظير متوسط زمان ميان خرابيها و متوسط زمان تعمير ، قابليت اطمينان را تعيين ميکند.

آزمون: test

رويه‌اي عملياتي براي نمايش كمي يا كيفي تطابق مشخصات. اندازه‌گيري مستقيم عملكرد در مقايسه با الزامات محيطي، كاركردي، الكتريكي و مكانيكي. ممكن است اين اندازه‌گيري‌ها طي كاربرد محرك‌هاي كاركردي و محيطي يا پس از آن حاصل شوند. ممكن است آزمون شامل استفاده از ابز

آزمون: testing

عنصري از بازرسي كه با استفاده از رويه‌ها و اصول علمي، الزامات يا مؤلفه‌هاي آن تعيين مي‌شود.

آزمون: Test

رويه‌اي عملياتي براي نمايش كمي يا كيفي تطابق مشخصات. اندازه‌گيري مستقيم عملكرد در مقايسه با الزامات محيطي، كاركردي، الكتريكي و مكانيكي. ممكن است اين اندازه‌گيري‌ها طي كاربرد محرك‌هاي كاركردي و محيطي يا پس از آن حاصل شوند. ممكن است آزمون شامل استفاده از ابزار و تجهيزات خاص آزمون باشد ولي اين موارد جزء ضروري آزمون به حساب نمي‌آيند. كاهش داده‌ها و تحليل مي‌توانند از فعاليت‌هاي آزمون باشند. آزمون‌هاي كيفيت بايد شامل محيط‌هايي باشند كه به آشكار كردن خرابي‌هاي پنهان كمك كنند. آزمون بايد براي حمايت از موردِ آزمون و كاركنان آزمون داراي محدوديت‌هاي جدي باشد. آزمون بايد منجر به نوعي اندازه‌گيري شود كه بتوان آن را به طور مستقيم يا از طريق تحليل، با يك استاندارد مقايسه كرد. همچنين مراجعه شود به تأييد.

آزمون: Testing

عنصري از بازرسي كه با استفاده از رويه‌ها و اصول علمي، الزامات يا مؤلفه‌هاي آن تعيين مي‌شود.

آزمون آلفا: alpha test

آزمايش، ارزيابي، بازخور و اصلاح محصول جديد توسط توسعه‌دهندگان؛ پيش از ترخيص و آزمون بتا.

آزمون آلفا: Alpha Test

آزمايش، ارزيابي، بازخور و اصلاح محصول جديد توسط توسعه‌دهندگان؛ پيش از ترخيص و آزمون بتا.

آزمون بتا: beta test

آزمودن، ارزيابي كردن و ارائه بازخور سازنده به سازندگان يك محصول جديد، توسط گروهي انتخابي از استفاده‌كنندگان بالقوه، پيش از معرفي محصول به بازار.

آزمون بتا: Beta Test

آزمودن، ارزيابي كردن و ارائه بازخور سازنده به سازندگان يك محصول جديد، توسط گروهي انتخابي از استفاده‌كنندگان بالقوه، پيش از معرفي محصول به بازار.

آزمون بند اول: first article test

اولين آزمون‌هاي اجرايي فرآيند توليد كه معمولاً فراگيرتر از آزمون‌هاي پذيرش (كيفيت) انجام شده بر كالاها در مراحل بعدي است.

آزمون بند اول: First Article Test

اولين آزمون‌هاي اجرايي فرآيند توليد که معمولاً فراگيرتر از آزمون‌هاي پذيرش (کيفيت) انجام شده بر کالاها در مراحل بعدي است.

آزمون تنش (سخت‌افزار): stress testing (hardware)

آزمون عملكرد كه سخت‌افزار را در شرايط محيطي فراتر از شرايط انتظاري بررسي مي‌كند تا حاشيه‌هاي اطمينان طرح را به نمايش گذارد. همچنين بررسي خرابي پنهان براي تأييد كيفيت، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دما، ارتعاش، ضربه، رطوبت و خلأ، شرايط معمول اين آزمون هستند. ه

آزمون تنش (سخت‌افزار): Stress Testing (Hardware)

آزمون عملكرد كه سخت‌افزار را در شرايط محيطي فراتر از شرايط انتظاري بررسي مي‌كند تا حاشيه‌هاي اطمينان طرح را به نمايش گذارد. همچنين بررسي خرابي پنهان براي تأييد كيفيت، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دما، ارتعاش، ضربه، رطوبت و خلأ، شرايط معمول اين آزمون هستند. همچنين مراجعه شود به صلاحيت.

آزمون تنش (نرم‌افزار): stress testing (software)

آزمون عملكرد كه نرم‌افزار را در شرايطي فراتر از شرايط انتظاري بررسي مي‌كند تا حاشيه‌هاي اطمينان طرح را به نمايش گذارد. تعداد كاربران، تعداد تراكنش‌هاي همزمان، وقفه غيرعمدي و آزمايش‌هاي مشابه، شرايط معمول اين آزمون هستند. همچنين مراجعه شود به صلاحيت.

آزمون تنش (نرم‌افزار): Stress Testing (Software)

آزمون عملكرد كه نرم‌افزار را در شرايطي فراتر از شرايط انتظاري بررسي مي‌كند تا حاشيه‌هاي اطمينان طرح را به نمايش گذارد. تعداد كاربران، تعداد تراكنش‌هاي همزمان، وقفه غيرعمدي و آزمايش‌هاي مشابه، شرايط معمول اين آزمون هستند. همچنين مراجعه شود به صلاحيت.

آزمون جعبه سفيد: white box testing

تأييد رفتار داخلي يك نهاده و همچنين ورودي‌ها و خروجي‌ها. همچنين مراجعه شود به آزمون جعبه سياه و آزمون جعبه شيشه‌اي.

آزمون جعبه سفيد: White Box Testing

تأييد رفتار داخلي يك نهاده و همچنين ورودي‌ها و خروجي‌ها. همچنين مراجعه شود به آزمون جعبه سياه و آزمون جعبه شيشه‌اي.

آزمون جعبه سياه: black box testing

آزموني كه تنها ورودي‌ها و خروجي‌هاي يك نهاده را بررسي مي‌كند. همچنين مراجعه شود به جعبه سفيد

آزمون جعبه سياه: Black Box Testing

آزموني كه تنها ورودي‌ها و خروجي‌هاي يك نهاده را بررسي مي‌كند. همچنين مراجعه شود به جعبه سفيد

آزمون جعبه شيشه‌اي: glass box testing

اعتبار‌سنجي رفتار داخلي يك نهاده و همين‌طور ورودي‌ها و خروجي‌ها. همچنين مراجعه شود به آزمون جعبه سفيد و آزمون جعبه سياه.

آزمون جعبه شيشه‌اي: Glass Box Testing

اعتبار‌سنجي رفتار داخلي يک نهاده و همين‌طور ورودي‌ها و خروجي‌ها. همچنين مراجعه شود به آزمون جعبه سفيد و آزمون جعبه سياه.

آزمون داخلي، آزمون توكار: built in test

يك قابليت نرم‌افزاري يا سخت‌افزاري از پيش طراحي شده براي آشكارسازي عيوب و يا تشخيص خودكار ناهنجاري‌ها.

آزمون داخلي، آزمون توكار: Built In Test

يك قابليت نرم‌افزاري يا سخت‌افزاري از پيش طراحي شده براي آشكارسازي عيوب و يا تشخيص خودكار ناهنجاري‌ها.

آزمون رسمي : formal test

آزموني كه طبق برنامه آزمون و رويه‌هاي تاييد مشتري و در حضور نماينده قانوني مشتري انجام مي‌شود.

آزمون رسمي: Formal Test

آزموني که طبق برنامه آزمون و رويه‌هاي تاييد مشتري و در حضور نماينده قانوني مشتري انجام مي‌شود.

آزمون رسمي صلاحيت: formal qualification testing

آزمايش در محيط‌هايي كه شامل تمام موقعيت‌هاي مورد انتظار ارسال، بررسي، بكارگيري و عمليات مي‌شود. اين آزمون به منظور نشان دادن توانايي بقا در محيط واقعي انجام مي‌شود.

آزمون رسمي صلاحيت: Formal Qualification Testing

آزمايش در محيط‌هايي که شامل تمام موقعيت‌هاي مورد انتظار ارسال، بررسي، بكارگيري و عمليات مي‌شود. اين آزمون به منظور نشان دادن توانايي بقا در محيط واقعي انجام مي‌شود.

آزمون رگرسيون، آزمون برگشت: regression test

آزمون‌هايي براي اطمينان از اينكه اقدامات اصلاحي وضع شده براي اصلاح كمبودها، به صورت تصادفي عملكردهاي ديگر را تغيير نداده‌اند. ممكن است براي كسب اطمينان، نياز به انجام آزموني مجدد و كامل باشد.

آزمون رگرسيون، آزمون برگشت: Regression Test

آزمون‌هايي براي اطمينان از اينكه اقدامات اصلاحي وضع شده براي اصلاح كمبودها، به صورت تصادفي عملكردهاي ديگر را تغيير نداده‌اند. ممكن است براي كسب اطمينان، نياز به انجام آزموني مجدد و كامل باشد.

آزمون سامانه: system test

روشي براي تأييد سامانه در زماني كه سامانه تا حد امكان به شرايط عملياتي انتظاري نزديك باشد. اين آزمون عملكرد واقعي را در مقابل عملكرد مشخص شده مي‌سنجد.

آزمون سامانه: System Test

روشي براي تأييد سامانه در زماني كه سامانه تا حد امكان به شرايط عملياتي انتظاري نزديك باشد. اين آزمون عملكرد واقعي را در مقابل عملكرد مشخص شده مي‌سنجد.

آزمون صلاحيت: qualification test

آزموني براي تعيين صلاحيت واحدها كه نشانه‌اي از واحد توليد هستند، هدف از اين آزمون نشان دادن اين موضوع است كه طرح در محيط مشخص شده دوام مي‌آورد. رجوع شود به صلاحيت.

آزمون صلاحيت: Qualification Test

آزموني براي تعيين صلاحيت واحدها که نشانه‌اي از واحد توليد هستند، هدف از اين آزمون نشان دادن اين موضوع است که طرح در محيط مشخص شده دوام مي‌آورد. رجوع شود به صلاحيت.

آزمون عملكرد: Performance Testing

آزمون غير‌‌رسمي: informal test

آزموني كه تنها براي جمع‌آوري اطلاعات انجام شده و براي اثبات اعتبار سامانه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

آزمون غير‌‌رسمي: Informal Test

آزموني که تنها براي جمع‌آوري اطلاعات انجام شده و براي اثبات اعتبار سامانه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

آزمون كدگذاري و واحدهاي نرم‌افزار رايانه: coding and computer software unit testing

فعاليت توسعه نرم‌افزار كه در طي آن واحدهاي نرم‌افزار رايانه به عنوان نهاده‌هاي مجزا، كدگذاري و آزمايش مي‌شوند.

آزمون و ارزيابي: test and evaluation

اندازه‌گيري و ارزيابي عملكرد سامانه در مقايسه با مشخصات.

آزمون و ارزيابي: Test And Evaluation

اندازه‌گيري و ارزيابي عملكرد سامانه در مقايسه با مشخصات.

آزمون و ارزيابي توسعه: development test and evaluation

آزمون و تحليل براي نشان دادن اينكه توسعه و طراحي مهندسي كامل است، ريسك‌هاي طراحي به حداقل رسيده‌اند و سامانه مشخصات لازم و مطلوبيت لازم براي استفاده را خواهد داشت.

آزمون و ارزيابي توسعه: Development Test And Evaluation

آزمون و تحليل براي نشان دادن اينکه توسعه و طراحي مهندسي کامل است، ريسک‌هاي طراحي به حداقل رسيده‌اند و سامانه مشخصات لازم و مطلوبيت لازم براي استفاده را خواهد داشت.

آزمون و خطا: trial and error

آزمون واحد: unit testing

آزمون عملكرد نهاده‌هاي هر سخت‌افزار يا نرم‌افزار.

آزمون واحد: Unit Testing

آزمون عملكرد نهاده‌هاي هر سخت‌افزار يا نرم‌افزار.

آزمون پذيرش: acceptance test

آزمون‌هاي اعتبار‌سنجي انجام شده طبق برنامه اعتبارسنجي و رويه‌ آزمون تاييد شده؛ نتايج اين آزمون‌ها به عنوان مداركي براي پشتيباني از پذيرش مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بهترين روش انجام اين آزمون‌ها، استفاده از سازماني مستقل و تحت نظارت نماينده نهاد پذيرش، برا

آزمون پذيرش: Acceptance Test

آزمون‌هاي اعتبار‌سنجي انجام شده طبق برنامه اعتبارسنجي و رويه‌ آزمون تاييد شده؛ نتايج اين آزمون‌ها به عنوان مدارکي براي پشتيباني از پذيرش مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بهترين روش انجام اين آزمون‌ها، استفاده از سازماني مستقل و تحت نظارت نماينده نهاد پذيرش، براي هماهنگي با رويه آزمون و برنامه اعتبار‌سنجي مي‌باشد. ممکن است نتايج اين آزمون‌ها در مميزي پيکره‌بندي کارکردي، مميزي پيکره‌بندي فيزيکي و يا بازنگري پذيرش، مميزي شود.

آزمون پذيرش كارخانه: factory acceptance test

آزمايش تاييد تسهيلات توليد كننده، به منظور پذيرش و تشخيص آمادگي براي بكارگيري در مكان عملياتي.

آزمون پذيرش كارخانه: Factory Acceptance Test

آزمايش تاييد تسهيلات توليد کننده، به منظور پذيرش و تشخيص آمادگي براي بكارگيري در مکان عملياتي.

آزمون پذیرش کاربر : User Acceptance Testing (VAT)

اين آزمون به‌منظور تضمين قابليت استفادهي يک سيستم يا فرايند طراحي ميشود. به‌عنوان مثال، آزمون آلفا به مرحلهي اول آزمون ارجاع دارد و معمولاً توسط تيمِ توسعه هدايت ميشود. آزمون بتا به مرحلهي دوم آزمون ارجاع دارد و معمولاً به‌وسيلهي صاحب‌نظران موضوع هدايت ميشود

آزمون کدگذاري و واحدهاي نرم‌افزار رايانه: Coding And Computer Software Unit Testing

فعاليت توسعه نرم‌افزار که در طي آن واحدهاي نرم‌افزار رايانه به عنوان نهاده‌هاي مجزا، کدگذاري و آزمايش مي‌شوند.

آزمون یکپارچگی سیستم : System Integration Testing

آزمون سخت‌افزارها و نرم‌افزارها‌ به‌منظور ارزيابيِ سازگاري و عملکرد آن‌ها.

آزمون- تحليل و رفع: test, analyze, and fix

رويكردي براي تأييد كه شامل آزمون، ارزيابي مشخصات و اقدام اصلاحي براي تبديل نتايج به انتظارات مي‌شود.

آزمون- تحليل و رفع: Test, Analyze, And Fix

رويكردي براي تأييد كه شامل آزمون، ارزيابي مشخصات و اقدام اصلاحي براي تبديل نتايج به انتظارات مي‌شود.

آزمون- تست: Test

آستانه: Threshold

آستانه: threshold

يك ارزش مالي، زماني يا مقداري كه حد آستانه اقدام اصلاحي هستند و در صورت تخطي از آن‌ها اقدامات خاصي از طرف مدير در پيش گرفته مي‌شود.

آستانه: Threshold

يك ارزش مالي، زماني يا مقداري كه حد آستانه اقدام اصلاحي هستند و در صورت تخطي از آن‌ها اقدامات خاصي از طرف مدير در پيش گرفته مي‌شود.

آستانه پراكندگي: variance threshold

سطح پراكندگي كه در گزارش تحليل پراكندگي منعكس مي‌شود. آستانه پراكندگي بسته به كاركرد، سطح و وضعيت پروژه متفاوت است.

آستانه پراكندگي: Variance Threshold

سطح پراكندگي كه در گزارش تحليل پراكندگي منعكس مي‌شود. آستانه پراكندگي بسته به كاركرد، سطح و وضعيت پروژه متفاوت است.

آستركاري با پنبه ي نسوز: asbestos lining

آسفالتيت: asphaltite

آسياب: Mill

آسيب‌پذيري: vulnerability

امكان تنزل يك سامانه يا نهاده در محيط‌هاي طبيعي يا مصنوعي.

آسيب‌پذيري: Vulnerability

امكان تنزل يك سامانه يا نهاده در محيط‌هاي طبيعي يا مصنوعي.

آشكارسازي: detection

آغاز پروژه، كارهاي آغازين پروژه: Frivol

آغاز پروژه، كارهاي آغازين پروژه: project initiation

شروع پروژه كه در آن نقطه، فعاليت مديريت براي اطمينان از اينكه پروژه داراي شرايط واضح و ساختار مناسب مديريتي است، ضروري مي‌باشد.

آغاز پروژه، كارهاي آغازين پروژه: Project Initiation

شروع پروژه كه در آن نقطه، فعاليت مديريت براي اطمينان از اينكه پروژه داراي شرايط واضح و ساختار مناسب مديريتي است، ضروري مي‌باشد.

آغاز، آغازين: initiation

تعهد دادن به سازمان براي شروع يك پروژه.

آغاز، آغازين: Initiation

فرآيند آماده شدن، مونتاژ منابع و آغاز كار كه ممكن است در هر سطحي از كار مانند برنامه، پروژه، مرحله، فعاليت يا وظيفه بكار رود.تعهد دادن به سازمان براي شروع يك پروژه.

آفت كش: pesticide

آفلاین : Offline

چيزي که در حال حاضر در يک سيستم فعال نيست يا نميتوان به آن دسترسي داشت؛ در برخي از زمينه آفلاين به سيستمي ارجاع دارد که به‌خاطر نگهداري خاموش شده است يا قابل استفاه نميباشد.

آلئوروليت ها: aleurolites

آلئوريت ها: aleurites

آلترناتيوها – گزينه ها: Alternatives

آلدوز: Aldose

آلكان: alkane

آلكان: alkane

آلكن: alkene

آلكن: alkene; alkylene;olfinic hydrocarbon

آلكين: alkyne

آلكين: alkyne; alkine

آلودگی : pollution

     عناصر سياسي- اجتماعياي که در طول پروژه به‌وجود ميآيد و ممکن است بر نتايجِ پروژه سايه افکند و آن نتايج را تحت تأثير قرار دهد.

آلومين: alumina; aluminum oxide

آمادگی سازمانی : Organizational Readiness

  توانايي يک سازمان در پذيرش تغييرات و مطابقتِ مستمر با پيشرفت‌هاي فن‌آورانه‌اي که براي کارکردهاي کسب‌وکار آن سازمان، اساسي هستند. به‌عنوان مثال، توانايي يک سازمان براي پذيرش تغييرات در زمينهي سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي عاملِ رايانه‌اي، هنگاميکه صنعت اين نوع سيستم‌ها و نرم‌افزارها را به‌کار ميگيرد.

آمار: Statistic

آمفوتريسم: amphoterism

آموخته‌ها: lessons learned

كار يا تجربه كه به منظور جلوگيري از تكرار، شناسايي و به اشتراك گذاشته مي‌شود. همچنين مراجعه شود به بهترين شيوه‌ها.

آموخته‌ها: Lessons Learned

اصول مديريت که مبتني بر تجربه‌هاي مثبت و منفي هستند و بر اساس آن‌ها توسعه مي‌يابند. کار يا تجربه که به منظور جلوگيري از تکرار، شناسايي و به اشتراک گذاشته مي‌شود. همچنين مراجعه شود به بهترين شيوه‌ها.دريافت نتايج مفيد از خطاهاي گذشته، در نتيجه قضاوت درباره مشكلات منابع، زمان‌بندي اشتباه يا ساير خطاها، با هدف بهبود عملكرد آتي.آموخته‌هاي گروه پروژه از پروژه كه معمولا در طي مرحله خاتمه تعريف مي‌گردد.

آموزش: training

تعليم و مشاوره براي تربيت متخصص.

آموزش: Training

تعليم و مشاوره براي تربيت متخصص.

آموزش دادن: Train

آموزش ضمن خدمت: Training Employee

آموزش ضمن كار: on-the-job training

آموزش از طريق كسب تجربه مستقيم در محيط كاري كه معمولاً با رويكرد گروهي يا ارشادي اجرا مي‌شود.

آموزش ضمن كار: On-The-Job Training

آموزش از طريق كسب تجربه مستقيم در محيط کاري كه معمولاً با رويكرد گروهي يا ارشادي اجرا مي‌شود.

آمونياك كافت: ammonolysis

آنابوليسم: Anabolism

آناليز واريانس - تجزيه تحليل انحرافات: Variance Analysis

آنتالپي: enthalpy

آنتالپي آبپوشي: Enthalpy of hydration

آنتالپي انحلال: Enthalpy of solution

آنتالپي تبخير: Enthalpy of vaprization

آنتالپي تبلور: Enthalpy of crystllization

آنتالپي تشكيل: enthalpy of formation

آنتالپي تصعيد: Enthalpy of sublimation

آنتالپي ذوب: Enthalpy of fusion

آنتالپي ميعان: Enthalpy of condenstion

آنزيم: enzyme

آنزيم آلوستريك: allosteric Enzyme

آنلاین : Online

  چيزي که در يک سيستم فعال است يا ميتوان به آن دسترسي داشت؛ اين اصطلاح ممکن است به وصل بودن به يک سيستم نيز ارجاع داشته باشد.

آهك سنجي: Calcimetry

آهن نبشي: angle bar;angle iron; angular iron

آهن نرم / آهن چكش خور: Ductile Iron

آچار لوله گير: back-up tongs; backups

آژانس - نمايندگي: Agency

آژانس كاريابي: Employment Agency

آژانس مسافرتي: Travel Agent

آگهي استخدام: Want Ads